منوي اصلي

موضوعات

آرشیو مطالب

آخرین مطالب

امکانات دیگر

یادیک و روون کردنه وه یه ک
نویسنده : مدیر وبلاگ موضوع : فرهنگی،ادبی،دینی چهارشنبه نهم اسفند ۱۳۹۱


یادیک و روون کردنه وه یه ک

هاوکات  له  گه ل  ره زبه ر و پایزی گه شاوه ی  هـــه ورامان له سالی 1308هه تاوی له گوندی "هانه گه رمه له "مندالیکی خنجیلانه له دایک ده بی، باوکی به ریزی جه نابی حاجی حه مه حسین مورادی ناوی "موحه مه د لاوی" بوهه لده بژیری تا به دوو پیناسه ی ئیسلامی وکوردانه بو دوا روژ به "حه مه لاو"ی ناو به رن.

ئه و لاوه  خوشه ویسته ی  دایه و بابه ،لای جه نابی میرزا ئه حمه د  له دیکه ی خویان ده س به  خویندن ده کا، به راستی ئاوا که له نــــوسراوه کانی خوی به جی ماوه چـــــــیروکی خویندنی گه لی تال و شیرینه، به وهیوایه ی له داهاتوودا کتیبخانه ی کوردی به و گــــه زو شیرینه ی "خالوحه مه لاو" شیرین تر ببیت.

سرووشتی رازاوه و له باری هه ورامان ده بیته هیوه ن بوو هه ستی  ناسکی کاکه" لاو"و به هونینه وه ی هه لبه ست، ناله باریه کانی ژیان وجوانیه کانی دلرفینی هه ورامان وه ک  ژیانی  خوی له چه نده ها تابلوی رنگاورنگدا  ده نه خشینی.

به لام ته نیا سوکنایی ژیانی که سروشتی جـــوانی "هانه گه رمه له  "بوو به هوی شه ری ئیران وئیراقه وه جی ده هیلی وله سالی 1360هه تاوی له شاری پاوه وه ک ئاواره ی شه ر  نیشته جی  ده بی.

ئه م  خوشه ویسته  له و کاته وه  ده س به  پینووس ده گری جیا له هه لبه ستی ره نگین، روداوه کانی ناوچه و گونده که یان بو دوا روژ ده نووسیته وه.

له دوای گیرسانه ویان له پاوه  وه ک فرمانبه ری کاروباری ئاواره کانی شه ر له پاوه       ده س به کار ده کات وپاشان خانه نشین ده بی به لام به داخ وکه سه ریکی گرانه وه له سالی 1383هه تاوی به  کوچی هاوه لی ژیانی  زامی  ئاواره بوونی که  هیندی  پتروکه ی  بستبوو  ده کولیته وه  وهه ر   به و زامه وه له23/11/84هه تاوی  به هوی  وه رگیرانی ماشینه وه  بو هه تاهه تای  جیمان  دیلی  و ناو وئاسه واری جوانی ده داته  ده ستی  سیروان  تا  وه ک  ئه مانه تیکی  پربایه خ  بیداته وه  ده ستی  چینی داهاتوومان.

چیروکی هونینه وه و هونراوه به ناوبانگه که ی "سه حبه  زوو  هورزی "که، ورنگه ی سه ر زاری خه لکی هه ورامانه  ده که ینه دیاری به وهیوایه ی    که سانیک ده یخونه وه بلین ئه م هه لبسته هی خالو حه مه لاوه یا  تی هه لکیشی ئه ومان کردوه .

کاکه یاسینی مورادی کوری خوالیخوشبوو  خالو  حه مه لا وچونیه تی هونینه که ی ئاوا  بوی نووسیووم:

له سالی 1367هه تاوی مامو زایه کی  باوکم  به  ناوی "حه مه توفیقی مورادی زاده بو به میوانمان، به ر له وی بخه وین به باوکمی گوت :حه مه لاو ،سی سال له مه و پیش، سی به یت هونراوه م له وه سفی به هاری هانه گرمه ل دا هونیوه ته وه ،به لام بوم  ته واو ناکری، بلکو ئه م شه و بومی ته واو که یت .

شاعیری جوانیه کانی "ه هه یات وباخی سان"ده لی: به ریزتان به سی سال، سی یت هونراوه ت  هونیوه ته وه چون به ته مای من ئه مشه وبوتی ته واو که م.

هه ر که هه موان  ده خه ون ،فریشته ی الهامی شیعری له شاهوی سه به رزه وه به ئارامی هه ل ده فری وله هه واری" مارانی وهانه ویکوله وه "خوی ده کات به ناو ئاوای چول و  دا  روخاوی هانه گرمه له دا  به لام وه ک پیشووهه موو جوانیه کانی بو ده رازینیته وه وپیش له وی، که وی دنووک سووری قه د پالی کویستانی کورد ده س به قاسپه کات، فریشته الهامی شیعری کاکه لاومان که پر به بوونی سوره هه راله وشه وبووی دالانی، توشه به ری  ره نگینی  له کول ده نینی و له ته قه ی  درگا ده دات وبه هیوری ده ئامیزی  شاعیر ی  ده به خشیت .

 

سی دیر ئه وه لی هه لبه سته که هی خوا لی خوشبوو حه مه توفیقی موراد زاده یه.

شه وی  وه لینه  وه شته وارا بــــــــــــوو        زه مینی  تـــه ژنه  ئاوش دارا  بوو

خه له هه وریشه  که رو،نیمه ش وته بوو       وارانی  روه و  گولاش  شتـــه  بوو

پلووره وارانـــه ، گنو   ئــــــــــــــــا که شا        ته ماشا  کرده یش  ئاوه خته  وه شا

********
شیعری خوالیخوشبوو  خالو  حه مه لا و

سه حبی  زوو  هورزی  نمات  که رده  بوو       نامی و خواو، خاسات  به رده  بــــوو

زیا بی به ره و ،گــه لـــه ،نه زیابــــــــــوو       چایی خانه وبانـــــو، حوزی نریابـوو

به یو په ی یانه ی، ماس خاس گیرسابوو        وه ر نه که وته وبوو  چای نه وریا بوو

جا  وه ره تاو گنوو، به رزوو ئا  کـــه شا        ته ما شا که رده ش ،ئا وه خته  وه شا

 

ئه نـــوه ر  وه  له دبه یگیدرباره ما

نویسندگان سایت

پیوند روزانه

پیوند وبلاگ
Change By: Meli Download